ఉగాది Ugadi 2017 Sms | Wishes | Messages | Images | Photos

ఉగాది Ugadi 2017 Sms | Yugadi Wishes | Messages | Images | Photos | Profile Pics | Dp | Status | Lines | Quotes in Telugu | Whatsapp Sms in kannada | Pictures | Gif Images | Animated | Greeting Cards | Recipe | Pachadi dish

[Kavita] Guru Ravidas Jayanti 2017 Kavita in Hindi | Sant Ravidas Short Poem

[Kavita] Guru Ravidas Jayanti 2017 Kavita in Hindi | Sant Ravidas Short Poem : Hello friends, welcome in our website which is fully loaded with the amazing stuff like short poems, Kavita of all the festivals which we celebrate in India. Our Today’s topic is dedicated to Guru Ravidas Jayanti 2017. In this post we will provide you Guru Ravidas Jayanti 2017 Kavita in Hindi language. Many Saints gave their contribution to promote brotherhood. Sant Ravida was a great poet of India. Sant Ravidas is foremost among those saints. Guru Ravidas was born on 1398 in kashi, Uttar Pradesh. He became dedicated to overcome the society from evil. We can estimate their qualities from small small events of his life.

Guru Ravidas Jayanti kavita

Guru Ravidas Jayanti kavita

He gave a important contribution with their amazing compositions to remove evil from society. His speech and poems are wonderful and motivational. His compositions affected the human religion and society. You can read his compositions here by click on Sant Ravidas Jayanti Kavita in Hindi for school.

sant ravidas ji poem in hindi

sant ravidas ji poem in hindi

sant ravidas ji kavita in hindi

sant ravidas ji kavita in hindi

Guru Ravidas Jayanti 2017 Kavita in Hindi | Sant Ravidas Short Poem

He played an important role for remove untouchability and low cast- schedule cast. He was the Gurubhai of Sant Kabir. His lines “Man Changa to kathoti me Ganga” gives opportunity to humans to learn many of the things. You can access his all the Kavita and poem in this post by using these Guru Ravidas ji Poem in Hindi for school students. Ravidas ke padh, “Narad Bhakti Sutra” and Ravidas ki bani are one from his popular collection.

sant ravidas jayanti kavita

sant ravidas jayanti kavita

Once upon a time when people of his neighborhood was going for Gangasnan on an occasion. Then Guru Ravidas’s students ask him to go for Ganga bath. He replied, of course, i want to come but i have to make these shoes first because i promised his to give his shoes as soon as possible. Friends we have a huge collection of Sant Ravidas ji Short Poem in hindi for you. You can easily access all of these poems in the below of this paragraph.

Guru ravidas poem

Guru ravidas poem

1. बेगम पुरा सहर को नाउ

बेगम पुरा सहर को नाउ ॥
दूखु अंदोहु नही तिहि ठाउ ॥
नां तसवीस खिराजु न मालु ॥
खउफु न खता न तरसु जवालु ॥1॥
अब मोहि खूब वतन गह पाई ॥
ऊहां खैरि सदा मेरे भाई ॥1॥ रहाउ ॥
काइमु दाइमु सदा पातिसाही ॥
दोम न सेम एक सो आही ॥
आबादानु सदा मसहूर ॥
ऊहां गनी बसहि मामूर ॥2॥
तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै ॥
महरम महल न को अटकावै ॥
कहि रविदास खलास चमारा ॥
जो हम सहरी सु मीतु हमारा ॥

दूधु त बछरै थनहु बिटारिओ

दूधु त बछरै थनहु बिटारिओ ॥
फूलु भवरि जलु मीनि बिगारिओ ॥1॥
माई गोबिंद पूजा कहा लै चरावउ ॥
अवरु न फूलु अनूपु न पावउ ॥1॥ रहाउ ॥
मैलागर बेर्हे है भुइअंगा ॥
बिखु अम्रितु बसहि इक संगा ॥2॥
धूप दीप नईबेदहि बासा ॥
कैसे पूज करहि तेरी दासा ॥3॥
तनु मनु अरपउ पूज चरावउ ॥
गुर परसादि निरंजनु पावउ ॥4॥
पूजा अरचा आहि न तोरी ॥
कहि रविदास कवन गति मोरी

Guru Ravidas 2017 Short Poem in Hindi

We hope that these ravidas ji poems, hindi kavita which we provided in the above of this post. If you wanna access more stuff of Guru Ravidas Jayanti, then you can check other related articles of Guru Ravidas Jayanti which are available in this website. Thank you all for visiting on Guru Ravidas Short Poem in Hindi.

guru ravidas kavita

guru ravidas kavita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Happy Wishes 2017 | Sms | Messages | Images | Photos © 2017 Frontier Theme